Polityka prywatności BeerWall – Piwnica Rajców
Polityka prywatności
I. Warunki ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych
  użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym
  www.piwnicarajcowgdansk.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest J.M.S. Sp. z o. o. z
  siedzibą w Gdańsku 80-830, ul. Długi Targ 44, KRS 0000591213, REGON 363211997,
  NIP 9571082444
 4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez
  Piwnica Rajców, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując
  wykazane dane kontaktowe: restauracja@piwnicarajcowgdansk.pl lub na adres J.M.S.
  Sp. z o.o. ul. Długi Targ 44, 80-830 Gdańsk.
 5. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie
  chroniona.
 6. Użytkownik Serwisu musi być pełnoletni.
 7. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub
  urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie
  stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może
  odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 8. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa
  osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści
  zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub
  bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawiera informacje promujące nielegalne
  działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite,
  zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn
  etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom
  przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w prawa własności intelektualnej
  lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
  II. Cel zbierania danych
  Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie
  niezbędnym dla korzystania prze nich z Serwisu.
  III. Prawo dostępu.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania
  (w przypadku, gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe), ograniczenia lub
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma
  prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę z tym zastrzeżeniem, że nie ma
  to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej wycofaniem.
 11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych
  użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli
  wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  IV. Dostęp do danych osób trzecich
 12. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni
  dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych
  osobowych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały
  udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 13. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
  ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
  właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 14. Dane użytkowników mogą być przekazywane do podmiotów z państw spoza
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  Podmioty te przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za
  spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji
  Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy
  dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności
  ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework)
  lub innych podmiotów, co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za
  pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub
  podmiotami publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO,
  standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych
  klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez
  Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z
  wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu
  przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w
  tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego
  mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami
  Administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania
  odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane
  dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych
  poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Informacje na temat Privacy Shield można znaleźć pod linkiem:
  https://www.privacyshield.gov
 15. Administrator danych osobowych może wykorzystać powierzone dane w celach:
  a. Świadczenia usług związanych ze stroną internetową oraz programem
  lojalnościowym.
  b. W celach marketingowych – przesyłania informacji handlowych dotyczących
  produktów i usług Piwnica Rajców, a także podmiotów trzecich.
  c. W celach statystycznych, a także w celach do przeprowadzania badań i ankiet.
  d. W celach rozpatrywania reklamacji.
  e. W celach udzielania odpowiedzi na pytania lub wnioski skierowane do
  Administratora
 16. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu prostemu na potrzeby
  programu lojalnościowego.
  V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.
  Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z
  regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, że stosuje środki
  techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych z odpowiednią
  do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
  osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą
  czy uszkodzeniem.
  VI. Okres przechowywania danych osobowych
 17. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy w zależności
  od celu w zakresie którego są przetwarzane:
  a. W razie zawarcia z Użytkownikiem umowy, dane będą przetwarzane przez Piwnica
  rajców co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu, przez
  okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń związanych z nią
  związanych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością
  gospodarczą – 3 lata). W razie powstania roszczeń Pani/ Pana dane będą
  przechowywane przez okres trwania postepowania sądowego uwzględniając okres
  egzekucji wyroku.
  b. Przedstawiania ofert prowadzenia działać marketingowych – dane będą
  przechowywane przez okres trwania umowy; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż
  okres przedawnienia roszczeń;
  c. Rozliczeń podatkowych i księgowych oraz wewnętrznej archiwizacji – dane będą
  przechowywane przez okres 5 la po zakończeniu roku, w którym miało miejsce
  zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych;
  d. Zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane
  bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych
  przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/ Pana sprzeciw
  wobec przetwarzania.
  VII. Mechanizm cookies.
 18. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  Sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies Sesyjne są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy
  czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
 19. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron
  internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenia odwiedzały już
  stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 20. W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z
  witryn za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za
  pomocą uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w
  połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe.
 21. W ramach Serwisu są stosowane następujące pliki cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej,
  umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
  uwierzytelniające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; służące do
  zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
  zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć
  w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją
  przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie
  będą wtedy działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
  b. „analityczne”/ „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o
  sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki
  sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w
  dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na
  zliczenie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i
  usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są
  najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający
  poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są
  agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi
  zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie
  będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie
  monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się
  niedostępne.
  c. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie
  użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego
  osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia.
  Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na
  używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
  d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań odwiedzin
  na stronach internetowych, także przez działania remarketingowe z użyciem (ang.)
  third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem
  naszej strony przez naszych dostawców reklamowych, Mogą być one wykorzystane
  do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub
  odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu
  pojawianiu się tych samych reklam, a także mierzenia efektywności kampanii
  reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna
  internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego
  rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie
  umożliwia korzystania z serwisu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych plików
  cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich
  preferencji lub zainteresowań.
  e. „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron
  internetowych, które są interesujące, za pośrednictwem zewnętrznych sieci
  społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami
  przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych
  wokół portali społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub
  przycisku „lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z
  naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów
  społecznościowych. Sieć społeczeństwa rejestruje tego rodzaju działania
  Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach
  reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie
  zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.
  VIII. Wyłączenie odpowiedzialności.
 22. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących
  usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały
  zamieszczone na Stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności
  lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 23. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników,
  skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobwe
  w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności
 24. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wycofania lub
  modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także
  zaprzestania działalności przeniesienia praw do serwisu odraz dokonania wszelkich
  czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie
  czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw
  użytkowników.
  IX. Kontakt z administratorem danych.
  Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres
  administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres email
  restauracja@piwnicarajcowgdansk.pl
  X. Skargi.
 25. W przypadku chęci wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  należy przesłać mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na
  adres restauracja@piwnicarajcowgdansk.pl
 26. Użytkownikom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  XI. Zmiany Polityki Prywatności.
  Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce
  Prywatności.
  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
  15.04.2021r.