Regulamin aplikacji BeerWall – Piwnica Rajców
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE / DEFINICJE
1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji
mobilnej BeerWall – Piwnica Rajców, będącej oprogramowaniem działającym na
urządzeniach mobilnych (np. telefonach komórkowych, smartfonach), posiadających
dostęp do Internetu z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”).
1.2. Operatorem Aplikacji jest J.M.S. Sp. z o. o.80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ
44 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000591213, NIP 9571082444, REGON 363211997,
restauracja@piwnicarajcowgdansk.pl (dalej: „Operator”).
1.3. Zasady korzystania z Aplikacji zostały opisane w Regulaminie, który jest
dostępny na stronie internetowej www.piwnicarajcowgdansk.pl , w sklepach App
Store i Google Play oraz bezpośrednio w Aplikacji. Przed pobraniem i zainstalowaniem
Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
1.4 Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) są konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego
c) są pełnoletnie,
(zwane dalej: „Użytkownikami”).
1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android).
1.6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne.
1.7. Płatności on-line: Operatorem płatności elektronicznych realizowanych poprzez
Aplikację jest PAYU
1.8. Usługa płatności on-line w Aplikacji dotyczy doładowania indywidualnego konta
użytkownika (salda konta), co pozwala na dalsze wykorzystanie w.w. środków z
doładowania do dokonywania zakupu asortymentu lokalu gastronomicznego Piwnica
Rajców oferowanego w ramach Beerwall.
1.9. Beerwall – specjalny, dedykowany system sprzedaży alkoholu do 18%
zlokalizowany w lokalu gastronomicznym Piwnica Rajców.
1.10. Lokal gastronomiczny Piwnica Rajców – lokal gastronomiczny zlokalizowany w
Gdańsku ul. Długi Targ 44, którego właścicielem jest Operator Aplikacji.
1.11. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i
korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie
umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu
wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator
zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu
operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU
2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych
spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z
odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
2.2. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym
Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności
dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Operator nie
gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas
działania ich w trybie off-line.
2.4. Aplikacja daje Użytkownikom możliwość:
a) sprawdzenia aktualnej oferty lokalu gastronomicznego w zakresie systemu
Beerwall;
b) przeglądania aktualnych promocji i akcji specjalnych;
c) utworzenia indywidualnego konta Użytkownika powiązanego z kartą pre-paid
indywidualną otrzymaną w lokalu gastronomicznym;
d) doładowania indywidualnego konta (jego salda) poprzez płatności on-line
(płatności elektroniczne);
e) sprawdzania bieżącego salda konta oraz salda punktów lojalnościowych;
f) wymiany punktów lojalnościowych na doładowania konta (salda).
2.5. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania,
wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy
graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego
partnerów biznesowych.
III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja
została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz
Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do
prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za
pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym
przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
3.4. Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.5. Zabrania się Użytkownikom przekazywania Aplikacji do użytku osobom trzecim,
tj. osobom, które nie są właścicielami indywidualnych kart pre-paid, otrzymanych w
lokalu gastronomicznym Piwnica Rajców.
3.6. Zabrania się korzystania z Aplikacji osobom niepełnoletnim.
3.7. Konto, do którego przynależna jest aplikacja i karta przedpłacona pre-paid
wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim, poprzez ich zakup w lokalu
gastronomicznym Piwnica Rajców, podczas którego dochodzi do weryfikacji wieku
Klienta.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
4.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji,
zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej
dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego
działania.
4.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne
Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z
Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w
szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym
Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej
usunięcia z urządzenia mobilnego.
5.2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych
prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub
godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię,
Operator może podjąć wszelkim prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć
możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej
pośrednictwem usług.
5.4. Operator może w każdym czasie wycofać dostęp do Aplikacji lub jej
poszczególnych funkcjonalności z 14-dniowym powiadomieniem.
VI. UMOWA I PŁATNOŚCI
6.1. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w momencie ukończenia procesu
doładowania konta poprzez Płatności on-line. Konsument otrzyma potwierdzenie
zawarcia umowy niezwłocznie.
6.2. Doładowanie konta poprzez Płatności on-line następuje niezwłocznie.
6.3. Użytkownik Aplikacji ma bieżący dostęp i wgląd do stanu swojego konta w
Aplikacji (salda).
6.4. Saldo konta (stan konta) może być wykorzystane wyłącznie do realizacji
zakupów poprzez system Beerwall w lokalu gastronomicznym Piwnica Rajców.
6.5. Doładowanie konta zrealizowane przez Płatności on-line nie podlegają
zwrotowi.
VII. REKLAMACJE
7.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za
jej pośrednictwem Usług należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej
restauracja@piwnicarajcowgdansk.pl .
7.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: adres poczty elektronicznej, imię i
nazwisko, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu
teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód
reklamacji.
7.3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz
informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia
Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej
uzupełnienie.
VIII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU
8.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za
zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
8.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie internetowej www.piwnicarajcowgdansk.pl lub jej
podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji oraz w sklepach App Store i Google Play.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony
według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego.
9.2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r